Szanowni Rodzice,
Informujemy, że została podjęta decyzję o ponownym uruchomieniu żłobka od dnia 18.05.2020r

Żłobek będzie pełnić funkcję opiekuńczą.

W związku z powyższym należy 15.05.2020 (piątek) – do godz. 9.00 – złożyć oświadczenie potrzeby przyprowadzenia dziecka do żłobka i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych. .

Druk oświadczenia jest umieszczony poniżej

Po wypełnieniu oświadczenia i jego podpisaniu, należy go zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy przedszkola
W przypadku braku takich możliwości, należy oświadczenie złożyć osobiście w przedszkolu.

Druk deklaracji jest umieszczony poniżej.

Po wypełnieniu oświadczenia i jego podpisaniu, należy go zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy żłobka zlobek@doruchow.pl
W przypadku braku takich możliwości, należy oświadczenie złożyć osobiście w przedszkolu/żłobku.

.Liczba miejsc w żłobku będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego . Szczegółowa organizacja pracy żłobka zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:
• dzieci rodziców oboje pracujących zawodowo lub uczących się,
• dzieci rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko w rozumieniu art.50 ust 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
• dzieci rodzica (opiekuna prawnego), wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
• dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
• dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej),
• dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola w Doruchowie.

Dokumenty do zapoznania się przez rodziców

-Zasady funkcjonowania

Dokumenty dla rodziców do pobrania 

dodatkowe informacje dla rodzica
Komunikat_dla_rodziców
oswiadczenie rodzica

Poniżej znajduję się Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia     koronawirusem lub zachorowania na COVID -19

Procedura