I. Temat: .Nieposłuszeństwo człowieka
1. Poznajemy historie biblijną o Adamie i Ewie
2.Ukazujemy, co spotkało pierwszych ludzi
3.Podajemy skutki grzechu pierworodnego
4.Podajemy przykłady dobrego i złego zachowania
5.Omawiamy sytuacje, w których powinnyśmy przestrzegać zasad ważnych dla dziecka Bożego.

II. Temat: Jestem ukochanym dzieckiem Boga.
1.Wprowadzenie w tajemnicę dziecięctwa Bożego otrzymanego na chrzcie świętym.
2.Ukazanie przebiegu udzielania sakramentu chrztu świętego.
3. Kształtowanie postawy wdzięczności za dar dziecięctwa Bożego

III. Temat : Kocham moich najbliższych.
1.Omamimy,że Bóg jest darem życia , rodzice przekazali nam ten dar, wychowują nas i troszczą się o nas.
3.Kształtowanie w dziecku postawy szacunku i miłości wobec swoich najbliższych ( rodziców) i wobec Boga .
4.Podajemy przykłady okazywania szacunku rodzicom.

IV. Temat: Kogo zobaczył niewidomy.
1.Biblijna historia o uzdrowieniu niewidomego.
2.Ukazanie dobroci Pana Jezusa i mocy wiary w Niego.
3.Omawiamy sytuacje w których należy zauważyć potrzebującego .

V. Temat: Z Jezusem pomagamy chorym.
1.Biblijna historia o uzdrowieniu paralityka.
2.Ukazanie Pana Jezusa , który troszczy się o chorych i słabych.
3.Kształtowanie w dzieciach postawy pomocy chorym i cierpiącym.
4.Wychowujemy dzieci do modlitwy za chorych i cierpiących

VI. Temat: Jezus Karmi głodnych.
1.Biblijna historia cudownego rozmnożenia chleba.
2Ukazanie troski o ludzi, których Bóg karmi ,daje chleb.
3.Kształtowanie postawy wdzięczności wobec Boga i ludzi.
4.Kształtowanie w dziecku wdzięczności za pokarm ( chleb), szacunek dla niego.

VII. Temat: Jezus ratuje uczniów podczas burzy.
1.Omówienie biblijnej historii „ Uciszenie burzy.
2.Prowadzenie dzieci do tego, aby przylgnęły do troskliwego Boga i powierzyły się Mu.
3.Kształtowanie postawy zaufania dobremu Bogu.

VIII. Temat: Jezus przyjmuje dzieci.
1.Omówienie fragmentu z Pisma Świętego: „ Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”. Pan Jezus przygarnia swoje dzieci jak orzeł swoje pisklęta, aby mogły być bezpieczne, samodzielne i pokonywały różne trudności.
2. Przybliżenie dziecku obrazu boga troszczącego się o swoje dzieci.
3. Budzenie w dziecku zaufania do kochającego Boga oraz kształtowanie tej postawy.

IX. Temat: Jezus napełnia puste sieci ryb.
1.Ukazujemy fragment biblijny „ Cud wielkiego połowu ryb”.
2. Ukazanie Jezusa ,który obdarowuje nas dobrami tak jak rybaków
3.Wychowanie dzieci do okazywania wdzięczności za otrzymane dary oraz postawy dzielenia się nimi.
X. Temat: słowo Boże posiane w naszych sercach.
1.Opowiadamy biblijna historię” Przypowieść o siewcy”. Słowo Boże chce zamieszkać w nas.
2.Pomoc dziecku w zrozumieniu przypowieści o siewcy i odniesienie jej do rzeczywistości, w której dziecko żyje.
3.Budzenie w dziecku pragnienia ,by miało dobre serce ucznia Pana Jezusa oraz wskazanie dobrych uczynków miłości przez, które możemy zbliżyć się do Jezusa.

XI. Temat: Jezus przychodzi do małych i dużych.
1. Ukazanie fragmentu z biblijnego „ Spotkanie Jezusa z Zacheuszem”.
Jezus sam zauważa Zacheusza, zatrzymuje się, rozpoczyna rozmowę, obdarza miłością.
Miłość Jezusa zmienia Zacheusza -on także pragnie dzielić się z innymi.
2. Przykład Zacheusza ma zachęcić dziecko do czynienia dobrych uczynków miłości.
3.Ukazujemy,że Bóg kocha każdego człowieka, ale stawia wymagania.
4.Podajemy przykłady czynienia dobrych uczynków.

XII. Temat: Kochaj bliźniego jak siebie samego.
1.Biblijna opowieść „ Miłosierny Samarytanin.”
2. Kształtowanie obrazu Boga, któremu szczególnie zależy na słabych i skrzywdzonych.
3.Ukazanie prawdy, że Bóg chce działać przez nas. Słowa Jezusa uczą nas jak mamy pomagać cierpiącym i skrzywdzonym.
4.Podajemy przykłady dobrych czynów.
XIII. Temat: W Niedzielę Palmową uwielbiamy Jezusa.
1.Opowiadamy historię radosnego powitania Pana Jezusa w Jerozolimie. Jezus wjeżdża na osiołku ,wszyscy witają Go jako Króla rzucając gałązki palmowe do Jego stóp.
2.Uczymy,że palma jest oznaką radości i zarazem uwielbienia Boga.
3.Budzimy chęć postawy radosnego udziału w liturgii Niedzieli Palmowej.

XIV. Temat: Wielki czwartek- Jezus naszym Przyjacielem.
1.Ukazujemy co ważnego uczynił Jezus w Wieczerniku. Przemienił chleb w swoje Ciało a wino w swoją Krew – zapowiedź męki i śmierci .
2.Zachęcamy do udziału w liturgii Wielkiego Czwartku.

XV. Temat: Wielki Piątek-Jezus cierpi i umiera z miłości do ludzi.
1.Uczymy,że Jezus umarł na krzyżu z miłości do nas, za nasze grzechy.
2.Wyjaśniamy na czym polega adoracja krzyża.
3.Budzimy w dziecku postawę oddawania czci krzyżu Chrystusa.

XVI. Pan Jezus zmartwychwstał! Wielkanoc.
1.Ukazujemy zwyczaje chrześcijańskie związane z obchodami roku liturgicznego-Wielkanoc.
2.Uczymy ,że Jezus dla człowieka umarł na krzyżu i zmartwychwstał-zwyciężył śmierć, wyprowadził ludzi z ciemności zła i smutku do światła nadziei. Historia biblijna o zmartwychwstaniu Pana Jezusa.
3.Budzenie w dziecku wiary w zmartwychwstanie Chrystusa.

XVII. Idźcie na cały świat! Wniebowstąpienie Pańskie.
1.Uczymy,że Pan Jezus wstąpił do nieba, a przedtem dał uczniom zadanie, rozsyła ich na cały świat, aby głosili Radosną Nowinę.
2.Opowiadamy biblijną Historię o Wniebowstąpieniu.
3.Budzimy w dziecku wiarę w obecność Pana Jezusa wśród nas.

XVIII. Duch Święty daje nam odwagę. Zesłanie Ducha Świętego.
1.Opowiadamy fragment biblijny o Zesłaniu ducha Świętego.
2.Wyjaśniamy,że Pan Jezus umocnił Apostołów Duchem Świętymi daje Go ludziom.
3.Wyjaśniamy znaczenie wiatru i ognia. Znaki Zesłania Ducha Świętego.
4.Pogłębiamy wiarę w moc Ducha Świętego.

XIX. Mama Jezusa kocha nas wszystkich.
1.Ukazujemy postać Maryi z Nazaretu.
2. Tłumaczymy kim jest Maryja ( Matka Boga i kochająca Matka ludzi).
3.Budzenie w dziecku prawdziwej pobożności Maryjnej, która prowadzi do Chrystusa oraz chęć modlitwy do Niej.

XX. Chcemy iść z Panem Jezusem. Boże Ciało.
1. Tłumaczymy że na Boże Ciało w procesji idziemy za Panem Jezusa ukrytym pod postacią chleba w monstrancji.
2.Wyjaśniamy pojęcia: monstrancja, ołtarz, tabernakulum, Najświętszy Sakrament, procesja.
3. Uczymy wykonywania odpowiednich gestów i modlitw wobec Najświętszego Sakramentu.
4. Budzimy w dziecku chęć czczenia Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz udział w procesji Bożego Ciała.

XXI. Wakacje z Bogiem.
1.Ukazanie wakacji jako czasu, na lepsze poznanie i zaprzyjaźnienie się z Bogiem.
2. Prowadzenie dziecka do doświadczenia, że Bóg jest z nim obecny zawsze i wszędzie jako kochający Ojciec i Przyjaciel.